Головна | Реєстрація | Вхід | RSS
 
Меню сайта
Міні-Чат
200

Каталог статей

Головна » Статті » Методична сторінка » Методична нова

Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І  НАУКИ  УКРАЇНИ

пр. Перемоги,10, м. Київ, 01135,  тел. (044) 481- 32 -21, факс (044) 236-1049

E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

 

 

 


№ 1/9-497 від 17.07.2013

 

 

Міністерствоосвіти і науки, молоді

таспорту Автономної Республіки Крим,

департаменти(управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міськихдержавних адміністрацій, Інститути післядипломної

педагогічноїосвіти

 

 

Про використання Інструктивно-методичних

матеріалів з питань створення безпечних

умов для роботи у кабінетах інформатики та

інформаційно-комунікаційних технологій

загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

Надсилаємо для використання унавчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладівІнструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних занять укабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологійзагальноосвітніх навчальних закладів».

Зазначені матеріали будутьрозміщені на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки www.mon.gov.ua,Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua танадруковані у фахових виданнях.

 

Додаток: Інструктивно-методичніматеріали на 7 арк.

 

Заступник Міністра                                                                     Б. М.Жебровський

 

 

 

 

 

Додаток

долиста МОН

від17.07.2013 № 1/9-497

 

 

Інструктивно-методичніматеріали

 

«Безпечнепроведення навчальних занять у кабінетах інформатики таінформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів»

 

Відповідно до Закону України «Проосвіту», Закону України «Про охорону праці» державна політика щодо охоронипраці і безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесузагальноосвітнього навчального закладу (далі – навчального закладу) базуєтьсяна принципі пріоритетності їхнього життя і здоров’я, повної відповідальностікерівника навчального закладу за створення належних, безпечних і нешкідливихумов навчання і праці  та запобіганнянещасних випадків і професійних захворювань.

Запорукою збереження здоров’я іжиття учасників навчально-виховного процесу під час роботи в кабінетіінформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі - КІІКТ)навчального закладу є дотримання вимог безпеки життєдіяльності (сукупність знаньі навичок зі зміцнення та збереження здоров’я, життя, знання вимог пожежної,радіаційної, електробезпеки, попередження травматизму тощо).

 

1. Перелік нормативно-правовихдокументів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, що регулюютьпитання навчання в КІІКТ

 

- Положення про організаорганізацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу вустановах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти інауки України від 01 серпня 2001 р. № 563, зареєстроване в Міністерстві юстиції20 листопада 2001 р. за № 969/6160 (зі змінами) (далі - Положення проорганізацію роботи з охорони праці);

- Державні санітарні правила інорми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів таорганізації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затвердженіпостановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001р. № 63 (далі –                 ДСанПіН5.5.2.008-01);

- Державні санітарні правила танорми «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальнихзакладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах ДСанПіН5.5.6.009-98», затверджені постановою Головного державного санітарного лікаряУкраїни від 30 грудня 1998 р. № 9 (далі - ДСанПіН 5.5.6.009-98);

- Положення про кабінет інформатикита інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальнихзакладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20 травня2004 р. № 407, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 червня 2004 р. за№ 730/9329 (далі – Положення про кабінет інформатики);

- Правила безпеки під час навчанняв кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти,затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16 березня 2004 р. № 81,зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17 травня 2004 р. за № 620/9219(далі - Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики);

- Правила пожежної безпеки длязакладів, установ і організацій системи освіти України, затверджені спільнимнаказом Міністерства освіти України і Головного управління Державної пожежноїохорони МВС України від              30вересня 1998 р. № 348/70, зареєстровані у Міністерстві юстиції України       17 грудня 1998 р. за № 800/3240 (далі -Правила пожежної безпеки);

- Правила безпечної експлуатаціїелектроустановок споживачів, затверджені наказом Комітету по нагляду заохороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 09січня 1998 р. № 4, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998р. за № 93/2533 (далі – Правила безпечної експлуатації електроустановок);

- Нормативи наповнюваності групдошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класівспеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня івиховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядок поділукласів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальнихзакладах, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого2002 р. № 128, зареєстровані в Міністерстві юстиції України  06 березня 2002 р. за № 229/6517;

- Типове положення про порядокпроведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджененаказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15, зареєстрованев Міністерстві юстиції України          15 лютого 2005 р. за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05);

- Положення про порядок проведеннянавчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах,організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і наукиУкраїни, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 18 квітня 2006р. № 304, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 р. за №806/12680 (далі – Положення про порядок проведення навчання з охорони праці);

- Положення про порядокрозслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесув навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки Українивід 31 серпня 2001 року № 616, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28грудня 2001 року за                №1093/6284 (далі – Положення про порядок розслідування нещасних випадків).

 

2. Основні вимоги безпеки вкабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання

 

Основною метою створення КІІКТ є забезпеченняналежних умов для проведення навчально-виховного процесу з розв'язання завдань,визначених цілями та змістом освітньої галузі «Технології» Державного стандартубазової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 23 листопада 2011 р. № 1392 та Державного стандарту початковоїзагальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                    20 квітня 2011 р. № 462.

КІІКТ повинен розміщуватися вокремому приміщенні і мати допоміжне приміщення (лаборантську).

Приміщення КІІКТ має відповідативимогам:

ДСанПіН 5.5.2.008-01;

Правил безпечної експлуатаціїелектроустановок;

Правил пожежної безпеки.

Облаштування, обладнання,реконструкція КІІКТ здійснюється відповідно до вимог ДСанПіН 5.5.2.008-01 таДСанПіН 5.5.6.009-98.

Обладнання, яке створює навчальнесередовище і використовується для проведення навчально-виховного процесу вКІІКТ, має відповідати вимогам безпеки життєдіяльності.

Електротехнічне обладнання КІІКТповинно відповідати вимогам електробезпеки, передбаченим Правилами безпечноїексплуатації, Правилами безпеки під час навчання в кабінетах інформатики,іншими нормативними документами.

У КІІКТ дозволяєтьсявикористовувати кіно-, відео- та мультимедійну апаратуру з урахуванням вимогПравил безпечної експлуатації електроустановок.

Сучасні технічні засоби навчання,до яких належить комп’ютер, мультимедійний проектор, проекційний екран,інтерактивна дошка тощо, мають бути заземленими за схемами, які розміщені втехнічних описах та інструкціях, що додаються до пристроїв.

Технічне обслуговування та ремонткомп’ютерної техніки КІІКТ проводять підприємства, які здійснюють сервіснеобслуговування і мають право на проведення таких робіт відповідно до угод, якіукладають навчальні заклади.

Основна система електроживленняповинна використовуватися тільки для підключення навчального комп'ютерногокомплексу.

Відповідно до Правил пожежноїбезпеки КІІКТ обладнується системою автоматичної пожежної сигналізації, переноснимивогнегасниками та засобами аварійного відключення живлення.

Комплектність, типи та розташуванняшкільних меблів у КІІКТ та лаборантській відповідає вимогам санітарно-гігієнічнихправил і норм.

Засоби навчання, якими обладнаноКІІКТ, можуть використовуватися для навчання інших навчальних предметів упозаурочній роботі. Позакласні заняття з інформатики проводяться тільки вприсутності вчителя.

Тривалість та періодичністьнавчальних занять, чисельність навчальних груп у КІІКТ визначаються ДСанПіН5.5.6.009-98.

Готовність КІІКТ до навчальногопроцесу перед початком навчального року перевіряє комісія, створена відповіднодо Положення про організацію роботи з охорони праці.

Завідувач КІІКТ розробляє паспорткабінету, у якому зазначаються основні його параметри: освітлення, площа,наявність інженерних мереж (водопостачання, каналізація, вентиляція,тепломережа, електромережа), забезпечення меблями, обладнанням, підручниками,навчальними посібниками, приладдям, науково-методичними і науково-популярнимижурналами тощо.

У кожному КІІКТ мають бутиінструкції до проведення практичних робіт, інструкції до програмних засобів тасистем програмування тощо; інструкції з безпеки і журнал реєстраціїінструктажів з безпеки життєдіяльності.

З метою попередження та запобіганнянещасних випадків під час роботи в КІІКТ необхідно дотримуватися вимог безпеки,що визначаються Правилами безпеки під час навчання в кабінетах інформатики.

КІІКТ має бути обладнаний аптечкоюз набором медикаментів, перев’язувальних засобів і приладь та інформацією промісце знаходження і номер телефону найближчого лікувально-профілактичногозакладу, де можуть надати кваліфіковану медичну допомогу.

У разі нещасного випадку з учнемпід час роботи в КІІКТ учитель (лаборант) повинен терміново повідомити про цекерівника і службу охорони праці навчального закладу, організувати наданняпершої домедичної допомоги потерпілому, викликати медпрацівника навчальногозакладу, за потреби організувати виклик швидкої допомоги. Робота зрозслідування нещасного випадку проводиться відповідно до Положення про порядокрозслідування нещасних випадків.

 

3. Відповідальність і обов’язкизавідувача КІІКТ, учителя інформатики, лаборанта щодо забезпечення безпекижиттєдіяльності учнів

 

Відповідно до Положення проорганізацію роботи з охорони праці відповідальність за створення належних,безпечних і здорових умов навчання і праці в КІІКТ несе керівник навчальногозакладу.

Відповідальність за безпечний станробочих місць, обладнання, приладів, інвентарю несуть завідувач КІІКТ, учителі інформатики.

Відповідальність за станелектрообладнання, вентиляції, водопровідної та каналізаційної систем ісантехнічних споруд у КІІКТ несуть особи, призначені наказом керівниканавчального закладу.

Учитель інформатики контролюєроботу лаборанта і надає йому практичну допомогу з метою попередження нещаснихвипадків.

Відповідно до Положення проорганізацію роботи з охорони праці завідувач КІІКТ, учителі інформатикипроходять один раз на три роки навчання з безпеки життєдіяльності з наступноюперевіркою знань.

До обов'язків завідувача КІІКТ зпитань безпеки життєдіяльності входить:

- забезпечення безпечних умов дляпроведення уроків і позаурочної роботи;

- проведення інструктажів з безпекижиттєдіяльності;

- контроль за дотриманням учнями вКІІКТ правил поведінки, чистоти, порядку, правил безпечної експлуатаціїелектротехнічного і іншого обладнання, дотриманням правил пожежної безпеки;

Робоче місце вчителя обладнуєтьсясистемою управління електроживленням навчального комп'ютерного комплексу, яказабезпечує його включення (відключення).

Лаборант КІІКТ, який працює підкерівництвом завідувача, учителя інформатики, допомогає їм в організації іпроведенні навчальних занять, демонстрацій, позаурочної роботи з навчальногопредмета;

 

4. Проведення інструктажів з питаньбезпеки життєдіяльності

 

Навчання з питань безпекижиттєдіяльності в умовах роботи в КІІКТ навчальних закладів проводиться задопомогою інструктажів відповідно до Положення про порядок проведення навчанняз питань охорони праці, яким визначається порядок проведення, тематика таорганізація проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів.

Інструктажі з безпекижиттєдіяльності з учнями проводить завідувач КІІКТ (учитель інформатики).

Перед початком роботи учнів у КІІКТзавідувач кабінету проводить первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності,який знайомить їх з правилами поведінки в кабінеті. Запис про проведенняпервинного інструктажу робиться в спеціальному журналу реєстрації інструктажівз безпеки життєдіяльності, який зберігається в кабінеті (згідно з додатком).

Первинний інструктаж перед кожнимпрактичним заняттям у КІІКТ проводиться учителем інформатики за інструкціями збезпеки під час навчання відповідно до виконуваних робіт і реєструється вкласному журналі на сторінці предмета у розділі про зміст уроку: «Інструктаж зБЖД». Учні, які інструктуються, не розписуються про такий інструктаж.

При порушенні учнями правил, норм,вимог нормативно-правових актів з питань безпеки життєдіяльності, що можутьпризвести або призвели до травмування, аварії, пожежі та інших надзвичайнихситуацій, проводиться позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності.Позаплановий інструктаж також проводиться на робочому місці при введенні в діюнових нормативно-правових актів з питань безпеки життєдіяльності, зміні умоввиконання навчальних завдань, у разі скоєння нещасних випадків тощо.

Запис про проведення позаплановогоінструктажу з безпеки життєдіяльності здійснюється в спеціальному журналіреєстрації інструктажів (додаток).

Цільовий інструктаж з безпекижиттєдіяльності з учнями проводиться у разі організації позанавчальних,позашкільних заходів (олімпіад, турнірів з предмета тощо), при ліквідаціїаварії, надзвичайної ситуації тощо.

Реєстрація проведення цільовогоінструктажу з безпеки життєдіяльності здійснюється у спеціальному журналіреєстрації інструктажів (додаток).

Категорія: Методична нова | Додав: Школа9 (17.10.2013)
Переглядів: 878 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Поздоровлення
Погода
Погода у Лисичанську

Copyright Sch9 © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz